...
...


  12 ตุลาคม 2565 | ประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก” ประจำปี 2565
  6 ตุลาคม 2565 | ประชาสัมพันธ์ เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  4 สิงหาคม 2565 | ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม (พ.ศ. 2566-2570)
  3 สิงหาคม 2565 | ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565
  1 สิงหาคม 2565 | ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....
  11 กรกฎาคม 2565 | แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
  7 กรกฎาคม 2565 | ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  6 กรกฎาคม 2565 | ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
  5 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.48-0005 บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  3 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 เชื่อมหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 11 ถึงโรงเรียนบ้านม่วงงาม บ้านม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
  20 กรกฎาคม 2565 | ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ. 48-0005 บ้านฮ่องลี่
  18 กรกฎาคม 2565 | ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 เชื่อมหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 11 ถึงโรงเรียนบ้านม่วงงาม จำนวน 2 ช่วง บ้านม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลแจ้ห่ม
  12 กรกฎาคม 2565 | ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 เชื่อมหมู่ที่ 4,5,11 บ้านม่วงพัฒนา
  11 กรกฎาคม 2565 | ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ. 48-0005 บ้านฮ่องลี่
  7 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
  5 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รหัส 005 58 0001 หมายเลขทะเบียน 81-4497 ลำปาง
  14 พฤศจิกายน 2565 | แนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 2565
  14 พฤศจิกายน 2565 | แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
  14 พฤศจิกายน 2565 | แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
  14 พฤศจิกายน 2565 | แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
  14 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
  14 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
  14 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  14 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
อ่านต่อ

วารสาร/ข่าวกิจกรรม
Coding
โครงการส่งเสริมประเพณีออกพรรษา
Coding
รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
Coding
การเยี่ยมเสริมพลังการตรวจพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Coding
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี

...
...
...

...
...
...


...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...