...

...
...


  12 พฤษภาคม 2565 | มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
  9 พฤษภาคม 2565 | ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  8 เมษายน 2565 | มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
  25 มีนาคม 2565 | รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  24 มีนาคม 2565 | ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส สำหรับผู้พบเห็นการกระทำอันมิชอบด้านการทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ สังกัด อบต.แจ้ห่ม
  24 มีนาคม 2565 | ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม
  4 มีนาคม 2565 | รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2564
  3 มีนาคม 2565 | ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2565
  10 มีนาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน
  3 มีนาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
  22 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
  22 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเช่าพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลเวปไซต์อบต.แจ้ห่ม
  19 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้าย จำนวน 17 ป้าย ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
  19 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้ง
  29 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
  28 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
อ่านต่อ

วารสาร/ข่าวกิจกรรม
Coding
ประชุมสภา อบต.แจ้ห่ม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
Coding
กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ และสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Coding
ฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก
Coding
ประชุมประชาคมระดับตำบล

...
...
...

...
...
...


...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...