Previous Next วิสัยทัศน์ “ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูภูมิปัญญา นำพาความรู้ มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง”

...
...

นายบุญสงฆ์ แข็งแรง

นายก อบต.แจ้ห่ม

...

นายถนอม คำปันศรี

ปลัด อบต.แจ้ห่ม


  21 มิถุนายน 2564 | ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2564
  20 เมษายน 2564 | ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
  9 มีนาคม 2564 | ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
  4 มีนาคม 2564 | ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนา และวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  9 กุมภาพันธ์ 2564 | ประชุมประชาคมระดับตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  24 กันยายน 2563 | ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ
  21 กันยายน 2563 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
  8 กันยายน 2563 | รับสมัครพนักงานจ้างเหมา
  23 มิถุนายน 2563 | รับสมัครผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีอาการเดินติด ก้าวขาไม่ออก เพื่อรับมอบ"ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน"พ.ศ.2563 ตามโครงการไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินพระราชทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  16 เมษายน 2563 | กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  27 มกราคม 2563 | การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
  10 มิถุนายน 2562 | ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
  10 มิถุนายน 2562 | มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  19 กรกฎาคม 2564 | ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
  14 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)
  19 พฤษภาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ
  11 พฤษภาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
  27 เมษายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของอบต.แจ้ห่ม รหัส 001 46 0001
  23 เมษายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
  22 เมษายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
  19 เมษายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
  11 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง
  8 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน LED จำนวน 1 ชุด
  4 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ
  1 มีนาคม 2564 | ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับจ้างโครงการกั้นห้องทำงานกองช่าง
  10 กุมภาพันธ์ 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของอบต.แจ้ห่ม รหัส 001 51 0002 หมายเลขทะเบียน กฉ 1426 ลำปาง
  3 กุมภาพันธ์ 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแท่นปืนรูปหัวใจแบบเหล็กหล่อพร้อมหัวฉีด จำนวน 1 ชุด
  27 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 6 นิ้ว แบบพวงมาลัย มอก.พร้อมอุปกรณ์ ประปาหมู่บ้าน บ้านฮ่องลี่
  22 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
  11 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำเวปไซต์ของอบต.แจ้ห่ม
  28 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
  21 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ
  18 พฤศจิกายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาไถกลบ และปรับเกลี่ยขยะมูลฝอย บริเวณบ่อขยะ บ้านสบฟ้า หมู่ที่ 7
  9 ตุลาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 ตุลาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต TOT Fiber 2U 1 Port หมายเลข 5422J6247
  1 ตุลาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต TOT Fiver 2U 1 Port หมายเลข 5421J1582
  1 ตุลาคม 2562 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

...
...
...

...
...
...
ฝ่าวิกฤติ COVID-19 รอบ3


สู้ไปด้วยกัน "อยู่บ้าน หยุดเชื่อ เพื่อชาติ"


ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...