กิจการสภา

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"


เรียกประชุมสภา

  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562


นัดประชุมสภา

  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562


รายงานการประชุมสภา

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562