ประวัติความเป็นมา

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"


         องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งในแปดของอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง แต่เดิมชื่อว่าสภาตำบลแจ้ห่ม ตั้งอยู่ถนนสามัคคีราษฎร์ หมู่ที่ ๒ บ้านป่าแดด ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองจำนวน ๖ หมู่บ้าน ได้แก่
         ๑) บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ ๓
         ๒) บ้านม่วงงาม หมู่ที่ ๔
         ๓) บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ ๕
         ๔) บ้านม่วง หมู่ที่ ๖
         ๕) บ้านสบฟ้า หมู่ที่ ๗
         ๖) บ้านวังสัก หมู่ที่ ๑๐
         ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้สภาตำบลแจ้ห่มจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙ และประกาศดังกล่าวได้ลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นต้นไป ต่อมา องค์บริหารส่วนตำบลแจ้ห่มได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๗ บ้านสบฟ้า ถนนแจ้ห่ม-วังเหนือ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง บริเวณสามแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลขลป ๑๐๓๕ ตัดกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ลป ๑๓๓๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ เป็นต้นมา ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด ๗ หมู่บ้าน ได้แก่
         ๑) บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ ๓
         ๒) บ้านม่วงงาม หมู่ที่ ๔
         ๓) บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ ๕
         ๔) บ้านม่วง หมู่ที่ ๖
         ๕) บ้านสบฟ้า หมู่ที่ ๗
         ๖) บ้านวังสัก หมู่ที่ ๑๐
         ๗) บ้านม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ (แยกมาจากบ้านม่วงงาม หมู่ที่ ๔)