...


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ 01 โครงสร้าง
ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อ 03 อำนาจหน้าที่
ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ
ข้อ 06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ 08 Q&A
ข้อ 09 Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน
ข้อ 010 แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อ 011 รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อ 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


การปฏิบัติงาน
ข้อ 013 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


การให้บริการ
ข้อ 014 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อ 015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อ 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อ 017 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อ 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อ 022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ข้อ 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อ 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ 025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อ 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อ 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
ข้อ 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ 030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ 032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อ 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ 034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ข้อ 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แผนการป้องกันการทุจริต
ข้อ 039 แผนการป้องกันการทุจริต
ข้อ 040 ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อ 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อ 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน