สภาพทั่วไป

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งในอำเภอแจ้ห่ม ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 7
บ้านสบฟ้า ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง บริเวณสามแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ลป 1035 ตัดกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ลป 1335 และมีเส้นทางคมนาคม ห่างจากที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม ประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดลำปางไปทางทิศเหนือประมาณ 57 กิโลเมตร

เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 90.68 ตารางกิโลเมตร หรือ 56,677 ไร่
แบ่งเป็น 1. พื้นที่ที่อยู่อาศัย 2.77 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,730 ไร่
2. พื้นที่ทำการเกษตร 7.27 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,545 ไร่
3. พื้นที่ป่าไม้ 80.64 ตารางกิโลเมตร หรือ 50,402 ไร่

ภูมิประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม มีสภาพทางกายภาพที่เป็นพื้นที่ราบล้อมรอบไปด้วยป่าและภูเขา มีแม่น้ำวังไหลผ่านภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม และมีแม่น้ำสอยกั้นระหว่างตำบลแจ้ห่มกับตำบลวิเชตนคร

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดตำบลวิเชตนคร ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ทิศใต้ ติดตำบลบ้านสา ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันออก ติดตำบลปงดอน,เมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันตก ติดตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครอง จำนวน 7 หมู่บ้าน แยกเป็น
- จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มเต็มทั้งหมู่บ้าน มี 6 หมู่บ้าน ดังนี้
1. บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 4
2. บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5
3. บ้านม่วง หมู่ที่ 6
4. บ้านสบฟ้า หมู่ที่ 7
5. บ้านวังสัก หมู่ที่ 10
6. บ้านม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11

- จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มบางส่วน มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่
บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบล

- ตำบลแจ้ห่ม มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1. เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

ประชากร
มีประชากรรวมทั้งสิ้น 4,280 คน ชาย 2,134 คน หญิง 2,146 คน 1,551 ครัวเรือน แยกเป็น
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1. บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 3 108 92 200 74
2. บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 4 207 207 411 172
3. บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5 618 621 1,237 411
4. บ้านม่วง หมู่ที่ 6 319 344 667 238
5. บ้านสบฟ้า หมู่ที่ 7 447 439 883 311
6. บ้านวังสัก หมู่ที่ 10 254 243 497 207
7.บ้านม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 184 200 385 138
ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 47.20 คน /ตารางกิโลเมตร

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพของประชากร
- ทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก คือ ทำนา ทำสวน ทำไร่ เป็นส่วนใหญ่
- ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว เป็นส่วนน้อย
- มีการเดินทางไปทำงานในโรงงานนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นส่วนน้อย

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 1 แห่ง
- โรงสี 6 แห่ง  

ด้านการศึกษา
- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงงาม ตั้งอยู่บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 4
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องลี่ ตั้งอยู่บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ตั้งอยู่บ้านม่วง หมู่ที่ 6
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบฟ้า ตั้งอยู่บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 4
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
       โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ ตั้งอยู่บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5
       โรงเรียนบ้านสบฟ้ารวมกับโรงเรียนบ้านม่วงงาม ตั้งอยู่บ้านสบฟ้า หมู่ที่ 7
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
       โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ตั้งอยู่บ้านวังสัก หมู่ที่ 10
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง
       ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
       ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
       ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
       ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
       ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
       ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
       ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
- ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง

ด้านศาสนา
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 4 แห่ง ดังนี้
- วัดเชียงหมั้น ตั้งอยู่บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 3
- วัดกู่คำน้อย ตั้งอยู่บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5
- วัดผาแดงหลวง ตั้งอยู่บ้านม่วง หมู่ที่ 6
- วัดม่อนกัญญาธรรมจารี ตั้งอยู่บ้านวังสัก หมู่ที่ 10

ด้านการสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง คือ
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ตั้งอยู่บ้านม่วง หมู่ที่ 6
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 7 แห่ง
- อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 152 คน
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ทุกครัวเรือน

ข้อมูลอื่นๆ
กลุ่มมวลชนจัดตั้ง/การรวมกลุ่มของประชาชน
- อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 2 รุ่น จำนวน 53 นาย
- ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น
- กองทุนเพื่อความมั่นคง 1 รุ่น
- กลุ่มแม่บ้าน 6 กลุ่ม
       กลุ่มอาชีพที่ อบต.ให้การสนับสนุน มีจำนวน 9 กลุ่ม ดังนี้
           กลุ่มเกษตรเสรีบ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 3 จำนวนสมาชิก 30 คน
           กลุ่มเกษตรบ้านม่วงงาม หมู่ที่ 4 จำนวนสมาชิก 41 คน
           กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5 จำนวนสมาชิก 13 คน
           กลุ่มฉางข้าวบ้านม่วง หมู่ที่ 6 จำนวนสมาชิก 54 คน
           กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสบฟ้า หมู่ที่ 7 จำนวนสมาชิก 67 คน
           กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านสบฟ้า หมู่ที่ 7 จำนวนสมาชิก 17 คน
           กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวบ้านม่วงงาม หมู่ที่ 4 จำนวนสมาชิก 15 คน
           กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านวังสัก หมู่ที่ 10 จำนวนสมาชิก 16 คน
           กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านวังสัก หมู่ที่ 10 จำนวนสมาชิก 104 คน

การบริการพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ได้มีการให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

ด้านการคมนาคม
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มอยู่ห่างจากอำเภอแจ้ห่ม ประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดลำปาง ประมาณ 59 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมืองปาน ประมาณ 19 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอวังเหนือ ประมาณ 55 กิโลเมตร การเดินทางในปัจจุบันสะดวกมาก การเดินทางของราษฎรส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ส่วนตัว รถยนต์โดยสารประจำทางและรถจักรยานยนต์รับจ้าง ประเภทถนน
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 19 สาย ความยาว 2.76 กิโลเมตร
- ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จำนวน 60 สาย ความยาว 13.74 กิโลเมตร
- ถนนลาดยาง จำนวน 9 สาย ความยาว 6.12 กิโลเมตร
- ถนนลูกรัง จำนวน 30 สาย ความยาว 11.70 กิโลเมตร

ด้านโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ 1 แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะ 9 แห่ง
- โทรศัพท์บ้าน 319 หลัง
- ศูนย์อินเตอร์เน็ต/ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 แห่ง

ด้านไฟฟ้า
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

ด้านแหล่งน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
- แม่น้ำ 2 แห่ง คือ แม่น้ำวังและแม่น้ำสอย
- บึง หนอง และอื่นๆ 5 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝายน้ำล้น 2 แห่ง
- ฝายแม้ว 5 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 7 แห่ง
- บ่อโยก 6 แห่ง
- บ่อบาดาล 4 แห่ง
- ประปา 3 แห่ง
- อ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง