ลานกีฬา/สนามกีฬา

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"

จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

ที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้
บ้าน/หมู่ที่
สถานที่/บริเวณ
บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 3
ลานกีฬาบ้านเชียงหมั้น
บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 4
ลานกีฬาบ้านม่วงงาม
บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5
ลานกีฬาข้างวัดกู่คำน้อย
บ้านม่วง หมู่ที่ 6
ลานกีฬาข้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านม่วง
บ้านสบฟ้า หมู่ที่ 7
สนามกีฬา อบต.แจ้ห่ม
บ้านวังสัก หมู่ที่ 10
ลานกีฬาบ้านวังสัก
บ้านม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11
ข้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน