วิสัยทัศน์

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"


วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

“ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูภูมิปัญญา นำพาความรู้ มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง”


พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
๒. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต
๕. ส่งเสริมให้ประชาชน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ส่งเสริมและป้องกันรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน
๗. ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน
๘. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
๙. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด
๑๐. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำ
๑๑. พัฒนา บุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๑๒. พัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน ให้เหมาะสม
๑๓. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในกิจการของ อบต.


ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมือง การบริหาร