นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"


  1.สมรรถนะหลัก
  2.สมรรถนะผู้บริหาร
  3.สมรรถนะประจำสายงาน
  1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
  2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
  2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
  2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
  2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)
  2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)
  2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)
  2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
  2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)
  2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)
  3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3103 นักวิเคราะห์นโยายบและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3608 นักโภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3704 วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3705 วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)
  3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)
  3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4102 เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4103 เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4202 เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)
  4301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4302 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4401 เจ้าพนักงานการเกษตร (ฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4402 เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4403 เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4404 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4501 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
  4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4602 พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4603 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
  4604 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  4605 โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4606 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4607 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
  4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัตงาน-ชำนาญงาน)
  4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4610 สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4702 นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4703 นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4704 นายช่างผังเมือง (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)
  4705 นายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4706 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4707 เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4708 นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4709 นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
  4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4802 เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
  4803 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4804 เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา