แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"