แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"
แผนพัฒนา->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี->แผนการใช้จ่ายเงินรวม