แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"