ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"