การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"


  ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)
  ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
  ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ “ดีเด่นและดีมาก”
  ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงาน ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
  การดำเนินตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
  ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
  ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครู เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา และการมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  การดำเนินตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  เส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ