4 สิงหาคม 2565 | ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม (พ.ศ. 2566-2570)
  3 สิงหาคม 2565 | ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565
  1 สิงหาคม 2565 | ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....
  11 กรกฎาคม 2565 | แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
  7 กรกฎาคม 2565 | ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  6 กรกฎาคม 2565 | ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
  24 มิถุนายน 2565 | การรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ......
  24 มิถุนายน 2565 | ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ......
  24 มิถุนายน 2565 | ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.........
  22 มิถุนายน 2565 | สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
  13 มิถุนายน 2565 | มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565
  30 พฤษภาคม 2565 | ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
  12 พฤษภาคม 2565 | มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
  9 พฤษภาคม 2565 | ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  8 เมษายน 2565 | มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
  25 มีนาคม 2565 | รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  24 มีนาคม 2565 | ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส สำหรับผู้พบเห็นการกระทำอันมิชอบด้านการทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ สังกัด อบต.แจ้ห่ม
  24 มีนาคม 2565 | ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม
  4 มีนาคม 2565 | รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2564
  3 มีนาคม 2565 | ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2565
  2 มีนาคม 2565 | ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
  25 กุมภาพันธ์ 2565 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  25 มกราคม 2565 | ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  28 ธันวาคม 2564 | ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  28 ธันวาคม 2564 | ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  24 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  18 พฤศจิกายน 2564 | งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
  9 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)
  29 ตุลาคม 2564 | ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564)
  18 ตุลาคม 2564 | ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
  6 ตุลาคม 2564 | ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
  6 ตุลาคม 2564 | ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
  22 กันยายน 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  17 กันยายน 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เรื่อง ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  20 สิงหาคม 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  16 สิงหาคม 2564 | ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.แจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
  11 สิงหาคม 2564 | ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา อบต.แจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
  3 สิงหาคม 2564 | ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.แจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
  15 กรกฎาคม 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  21 มิถุนายน 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  21 มิถุนายน 2564 | ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2564
  28 พฤษภาคม 2564 | ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
  30 เมษายน 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  20 เมษายน 2564 | ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
  9 มีนาคม 2564 | ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
  4 มีนาคม 2564 | ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนา และวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  10 กุมภาพันธ์ 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  9 กุมภาพันธ์ 2564 | ประชุมประชาคมระดับตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  16 ตุลาคม 2563 | การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563
  24 กันยายน 2563 | ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ
  21 กันยายน 2563 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
  8 กันยายน 2563 | รับสมัครพนักงานจ้างเหมา
  23 มิถุนายน 2563 | รับสมัครผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีอาการเดินติด ก้าวขาไม่ออก เพื่อรับมอบ"ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน"พ.ศ.2563 ตามโครงการไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินพระราชทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  12 พฤษภาคม 2563 | ประกาศเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)
  16 เมษายน 2563 | กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  30 มีนาคม 2563 | ประกาศเรื่องแบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)
  27 มกราคม 2563 | การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
  31 ตุลาคม 2562 | การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน
  18 ตุลาคม 2562 | ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  18 ตุลาคม 2562 | ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2563
  10 มิถุนายน 2562 | ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
  10 มิถุนายน 2562 | มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  5 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.48-0005 บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  3 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 เชื่อมหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 11 ถึงโรงเรียนบ้านม่วงงาม บ้านม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
  20 กรกฎาคม 2565 | ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ. 48-0005 บ้านฮ่องลี่
  18 กรกฎาคม 2565 | ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 เชื่อมหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 11 ถึงโรงเรียนบ้านม่วงงาม จำนวน 2 ช่วง บ้านม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลแจ้ห่ม
  12 กรกฎาคม 2565 | ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 เชื่อมหมู่ที่ 4,5,11 บ้านม่วงพัฒนา
  11 กรกฎาคม 2565 | ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ. 48-0005 บ้านฮ่องลี่
  7 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
  5 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รหัส 005 58 0001 หมายเลขทะเบียน 81-4497 ลำปาง
  23 มิถุนายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
  6 มิถุนายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
  10 มีนาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน
  3 มีนาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
  22 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
  22 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเช่าพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลเวปไซต์อบต.แจ้ห่ม
  19 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้าย จำนวน 17 ป้าย ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
  19 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้ง
  29 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
  28 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
  28 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
  28 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
  28 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
  6 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) า
  19 กรกฎาคม 2564 | ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
  14 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)
  4 มิถุนายน 2564 | ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน
  19 พฤษภาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ
  11 พฤษภาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
  27 เมษายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของอบต.แจ้ห่ม รหัส 001 46 0001
  23 เมษายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
  22 เมษายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
  19 เมษายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
  11 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง
  10 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน กิจกรรมการฝึกอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขะรีไซเคิล
  8 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน LED จำนวน 1 ชุด
  4 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ
  3 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
  1 มีนาคม 2564 | ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับจ้างโครงการกั้นห้องทำงานกองช่าง
  10 กุมภาพันธ์ 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของอบต.แจ้ห่ม รหัส 001 51 0002 หมายเลขทะเบียน กฉ 1426 ลำปาง
  3 กุมภาพันธ์ 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแท่นปืนรูปหัวใจแบบเหล็กหล่อพร้อมหัวฉีด จำนวน 1 ชุด
  27 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 6 นิ้ว แบบพวงมาลัย มอก.พร้อมอุปกรณ์ ประปาหมู่บ้าน บ้านฮ่องลี่
  27 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
  22 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
  11 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำเวปไซต์ของอบต.แจ้ห่ม
  28 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
  21 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ
  19 พฤศจิกายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
  18 พฤศจิกายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาไถกลบ และปรับเกลี่ยขยะมูลฝอย บริเวณบ่อขยะ บ้านสบฟ้า หมู่ที่ 7
  9 ตุลาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 ตุลาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต TOT Fiber 2U 1 Port หมายเลข 5422J6247
  1 ตุลาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต TOT Fiver 2U 1 Port หมายเลข 5421J1582
  28 สิงหาคม 2563 | ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน
  1 ตุลาคม 2562 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563