ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"


ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน


ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน