การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"