คู่มือประชาชน

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"


  การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
  การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32
  การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
  การขออนุญาตก่อสร้างตามมาตรา21
  การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
  การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และ ทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
  การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
  การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33
  การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
  การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
  การแจ้งขุดดิน
  การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
  การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
  การแจ้งถมดิน
  การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
  การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
  การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
  การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา)
  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  การรับชำระภาษีป้าย
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล