...


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ


ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) า
  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของอบต.แจ้ห่ม รหัส 001 46 0001
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน LED จำนวน 1 ชุด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ
  ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับจ้างโครงการกั้นห้องทำงานกองช่าง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของอบต.แจ้ห่ม รหัส 001 51 0002 หมายเลขทะเบียน กฉ 1426 ลำปาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแท่นปืนรูปหัวใจแบบเหล็กหล่อพร้อมหัวฉีด จำนวน 1 ชุด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 6 นิ้ว แบบพวงมาลัย มอก.พร้อมอุปกรณ์ ประปาหมู่บ้าน บ้านฮ่องลี่
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำเวปไซต์ของอบต.แจ้ห่ม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาไถกลบ และปรับเกลี่ยขยะมูลฝอย บริเวณบ่อขยะ บ้านสบฟ้า หมู่ที่ 7
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต TOT Fiber 2U 1 Port หมายเลข 5422J6247
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต TOT Fiver 2U 1 Port หมายเลข 5421J1582
  ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนกันยายน 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนสิงหาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนเมษายน 2564
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน มีนาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน มกราคม 2564
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1/2564 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี