...


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ


ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.48-0005 บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 เชื่อมหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 11 ถึงโรงเรียนบ้านม่วงงาม บ้านม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ. 48-0005 บ้านฮ่องลี่
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 เชื่อมหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 11 ถึงโรงเรียนบ้านม่วงงาม จำนวน 2 ช่วง บ้านม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลแจ้ห่ม
  ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 เชื่อมหมู่ที่ 4,5,11 บ้านม่วงพัฒนา
  ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ. 48-0005 บ้านฮ่องลี่
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รหัส 005 58 0001 หมายเลขทะเบียน 81-4497 ลำปาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเช่าพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลเวปไซต์อบต.แจ้ห่ม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้าย จำนวน 17 ป้าย ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้ง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) า
  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)
  ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของอบต.แจ้ห่ม รหัส 001 46 0001
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน กิจกรรมการฝึกอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขะรีไซเคิล
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน LED จำนวน 1 ชุด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
  ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับจ้างโครงการกั้นห้องทำงานกองช่าง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของอบต.แจ้ห่ม รหัส 001 51 0002 หมายเลขทะเบียน กฉ 1426 ลำปาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแท่นปืนรูปหัวใจแบบเหล็กหล่อพร้อมหัวฉีด จำนวน 1 ชุด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 6 นิ้ว แบบพวงมาลัย มอก.พร้อมอุปกรณ์ ประปาหมู่บ้าน บ้านฮ่องลี่
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำเวปไซต์ของอบต.แจ้ห่ม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาไถกลบ และปรับเกลี่ยขยะมูลฝอย บริเวณบ่อขยะ บ้านสบฟ้า หมู่ที่ 7
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต TOT Fiber 2U 1 Port หมายเลข 5422J6247
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต TOT Fiver 2U 1 Port หมายเลข 5421J1582
  ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนสิงหาคม 2565
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนมิถุนายน 2565
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนเมษายน 2565
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนมีนาคม 2565
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนมกราคม 2565
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนธันวาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนตุลาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนกันยายน 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนสิงหาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนเมษายน 2564
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน มีนาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน มกราคม 2564
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1/2564 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี