...


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


แผนอัตรากำลัง


แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


     การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีทีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีทีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563
  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีทีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็น พนง.ครู อบต. พ.ศ.2558
  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 52) พ.ศ.2562
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนง.ส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560
  ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

     การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563
  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 50) พ.ศ.2561
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558
  ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)

     หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครู อบต.ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.2562
  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน พ.ศ.2561
  ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

     หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 54) พ.ศ.2563
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562
  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6)
  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่ม ฉบับที่ 44) พ.ศ.2558
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558

     หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2)
  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558
  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558
  ระเบียบ มท.ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่ อปท.อาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากร สธ.ผู้ปฏิบัติงานฯโควิด
  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ 2564
  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่ม ฉบับที่ 45) พ.ศ.2558
  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่ม ฉบับที่ 42) พ.ศ.2558
  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ 4)
  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 4)
  ประกาศ ก.อบต.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีฯ พ.ศ.2558
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีฯ พ.ศ.2558
  ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 หมวด 7 หมวด 8 และหมวด 9)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)
  ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
  ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ “ดีเด่นและดีมาก”
  ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงาน ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
  การดำเนินตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
  ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
  ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครู เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา และการมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  การดำเนินตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  เส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ

รายงานผลการหบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


คำสั่งบริหารงานบุคคล

  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
  มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
  แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
  แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
  กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงานและการมอบหมายการปฏิบัติงาน ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงานและการมอบหมายการปฏิบัติงาน ของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการมอบหมายการปฏิบัติงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงานและการมอบหมายการปฏิบัติงาน ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงานและการมอบหมายการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

     ประเภทบริหารท้องถิ่น


     ประเภทอำนวยการท้องถิ่น


     ประเภทวิชาการ

  3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3103 นักวิเคราะห์นโยายบและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3608 นักโภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3704 วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3705 วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)
  3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)
  3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

     ประเภททั่วไป

  4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4102 เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4103 เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4202 เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)
  4301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4302 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4401 เจ้าพนักงานการเกษตร (ฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4402 เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4403 เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4404 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4501 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
  4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4602 พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4603 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
  4604 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4605 โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4606 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4607 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
  4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัตงาน-ชำนาญงาน)
  4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4610 สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4702 นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4703 นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4704 นายช่างผังเมือง (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)
  4705 นายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4706 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4707 เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4708 นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4709 นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
  4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4802 เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
  4803 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4804 เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

สมรรถนะ


ร้องเรียนการบริการงานทรัพยากรบุคคล