...


ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี2563


ลำดับ ตัวชี้วัด คะแนน
1 การปฏิบัติหน้าที่ 94.91
2 การใช้อำนาจ 93.63
3 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 87.31
4 การใช้งบประมาณ 86.60
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.74
6 คุณภาพการดำเนินงาน 69.41
7 การปรับปรุงระบบการทำงาน 57.98
8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 56.68
9 การเปิดเผยข้อมูล 9.08
10 การป้องกันการทุจริต 0

คะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม = 47.12 คะแนน
ระดับผลการประเมิน F

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
1
การปฏิบัติหน้าที่ การรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อโดยยึดหลักมาตรฐาน มีความโปร่งใส เท่าเทียมกัน 1. พัฒนาระบบบริการให้มี มาตรฐานเท่าเทียมกัน เช่น มีระบบ บัตรคิว ให้ความสำคัญกับการ ให้บริการผู้มาก่อนหลัง
2. พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการ สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่เห็นแก่พวกพ้องตนเอง
2
การใช้งบประมาณ การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 1. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้
2. มีช่องทางีวิธีการให้บุคคลากร ภายในหน่วยงานได้รับทราบ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
3
การใช้อำนาจ การรับรู้เกี่ยวกับการใช้อำนาจของ ผู้บังคับบัญชา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 1. จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานและกำหนดผลงานที่จะใช้ประเมินผลการปฏิบัติให้ชัดเจน
2. กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคลากรตามผลการประเมินการปฏิบัติงานและให้สอดคล้องกับคุณภาพของผลงาน
4
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การรับรู้แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 1. กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หรือการขอยืมทรัพย์สินของ ทางราชการ 2. มีมาตรการกำกับและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
5
การแก้ไขปัญหาการทุจริต การรับรู้การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 1.จัดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้กับบุคลากรภายในและประชาชน ในพื้นที่ 2.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้กับบุคลากรและประชาชนได้รับทราบทั่วถึง
6
คุณภาพการดำเนินงาน การรับรู้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอน และก าหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และต้องเป็นไปอย่าง เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 1. จัดท าแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการประชาชน และผู้รับผิดชอบงานและเผยแพร่ผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าว เป็นต้น 2. พัฒนาระบบริการสร้างมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน เช่น จัดบัตรคิว ให้บริการตามลำดับก่อนหลัง 3. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ที่มีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ปลอดภัย)
7
ประสิทธิภาพการสื่อสาร การรับรู้ของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลายโดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 1. มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กร 2. จัดให้มีช่องทางสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ 3. เผยแพร่ผลงานและข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อสังคมออนไลน์รูปแบบอื่นๆ ที่หลากหลาย 4. จัดให้มีช่องทางให้ผู้ติดต่อราชการีหรือผู้มารับบริการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
8
การปรับปรุงระบบการทำงาน การรับรู้ของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการปรับปรุงระบบการทำงานในประเด็นที่เกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานมีการปรับปรุงการให้บริการ มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ ณ จุดให้บริการ ในรูปแบบที่ง่าย และสะดวกขึ้น
9
การเปิดเผยข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล - ข้อมูลพื้นฐาน - การประชาสัมพันธ์ - การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึงดังนั้นต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่ายทุกช่วงเวลาทั้งนี้ต้องเป็นการเข้าถึงผ่านURL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง
10
การป้องกันการทุจริต การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ - การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต - มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่ายทุกช่วงเวลาทั้งนี้ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URLบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง

ข้อเสนอแนะ

ในการกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ให้ดียิ่งขึ้น

มาตรการ
ขั้นตอนหรือวิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
การกำกับติดตาม
1.ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้กับบุคลากรภายในของหน่วยงานและบุคคลภายนอก ประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้บุคลากรภายในของหน่วยงานีและรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแก่บุคคลภายนอกผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ สำนักปลัด อบต.แจ้ห่ม สำนักปลัด อบต.แจ้ห่ม
2. ตรวจสอบปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มโดยผู้รับจ้างจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มและผู้รับจ้างจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ สำนักปลัด อบต.แจ้ห่ม สำนักปลัด อบต.แจ้ห่ม

คณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี2564

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มาตรการ
ขั้นตอนหรือวิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดำเนินการ
ผลการดำเนินการ
ข้อเสนอแนะ
1.ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้กับบุคลากรภายในของหน่วยงานและบุคคลภายนอก ประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ให้บุคลากรภายในของหน่วยงานและรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แก่บุคคลภายนอกผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ สำนักปลัด อบต.แจ้ห่ม 1 เม.ย.64 – 31 พ.ค.64 1.จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ให้บุคลากรภายในของหน่วยงาน
2. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสฯ ให้แก่บุคคลภายนอกผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ ของ อบต.แจ้ห่ม
-
2. ตรวจสอบปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มโดยผู้รับจ้างจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มและผู้รับจ้างจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ สำนักปลัด อบต.แจ้ห่ม 5 มี.ค.64 – 30 เม.ย.64 1. ผู้รับจ้างจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ เรียบร้อย
2.จัดประชุมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้รับจ้างจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564
-

...
...
...

...
...
...