โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในชุมชน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในชุมชน

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม และเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรม

ที่แสดงศักยภาพของกลุ่มสตรี ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.แจ้ห่ม

    

    


18 มีนาคม 2565