ประชุมประชาคมระดับตำบล

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล

เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 

ณ ศาลาอเนกประสงค์ อบต.แจ้ห่ม

    

    

    


19 พฤษภาคม 2565