กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ และสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ในพื้นที่บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ร่วมกับ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ประชาชนบ้านฮ่องลี่

และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ และสร้างฝายชะลอน้ำ

ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5

ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

    

    

    

    

    

    

    


23 พฤษภาคม 2565