ประชุมสภา อบต.แจ้ห่ม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

ได้กำหนดประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

(เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

   

   


24 พฤษภาคม 2565