โครงการดูแลช่องปากและสุขภาพเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แจ้ห่ม จัดโครงการดูแลช่องปากและสุขภาพเด็กปฐมวัย

เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กเล็ก มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การดูแลสุขภาพในช่องปาก

และสุขภาพเด็กปฐมวัยของเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

      

    


26 พฤษภาคม 2565