ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

      

      


 

 


6 มิถุนายน 2565