กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณพื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

โดยร่วมกันจัดเก็บขยะมูลฝอย และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ บริเวณพื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

    

    

    


14 มิถุนายน 2565