โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชุมชน ให้สามารถสร้างอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

    

    


15 มิถุนายน 2565