ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการดำเนินงานต่าง ๆ

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

    

    

    


20 มิถุนายน 2565