โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เพื่อเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้สูงอายุในตำบล

  

  


9 กรกฎาคม 2565