โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนให้สามารถนำไปประกอบการดำรงชีวิตของตนเองได้

และทำให้ผู้สูงอายุสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

    

    

    

 


10 กรกฎาคม 2565