โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน

มีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

    

      

    

    

 


10 กรกฎาคม 2565