โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม จัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แจ้ห่ม

    

    

    

    


3 สิงหาคม 2565