โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร

เพื่อให้เด็ก เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวินัยจราจร เพื่อร่วมกันลดการบาดเจ็บ หรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

จากอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดขึ้นในกลุ่มเด็ก และเยาวชน

 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำให้แก่บุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

    

    

    

    


6 สิงหาคม 2565