โครงการพัฒนาขีดความสามารถพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแล และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม จัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถพ่อแม่ผู้ปกครอง

ในการดูแล และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการ พฤติกรรมเด็ก

และเพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกาย และมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แจ้ห่ม

    

    

    


9 สิงหาคม 2565