ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 และพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

    

    

    

    


9 สิงหาคม 2565