โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร

และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต และเพื่อสร้างจิตสำนึกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่บุคลากร

รวมทั้งมีพฤติกรรมในการทำงาน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

สังคม และประเทศชาติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

    

    

    

 


17 สิงหาคม 2565