ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

      

      

   


22 สิงหาคม 2565