รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางอรอนงค์  โพบางหวาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมอลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง


24 สิงหาคม 2565