การเยี่ยมเสริมพลังการตรวจพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 6 กันยายน  2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 6 กันยายน  2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม

ออกเยี่ยมเสริมพลังการตรวจพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

      

      


6 กันยายน 2565