โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 26 มีนาคม 2564 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

จัดอบรมโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ อบต.แจ้ห่ม เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ

ของภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

 
      

      

        

 

         
      


26 มีนาคม 2564