โครงการดูแลช่องปากและสุขภาพเด็กปฐมวัย

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แจ้ห่ม จัดอบรมโครงการดูแลช่องปากและสุขภาพเด็กปฐมวัย

เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้และความเข้าใจเรื่อง การดูแลสุขภาพในช่องปากและสุขภาพเด็กปฐมวัย รวมถึงการดูแลและป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล

โรคมือเท้าปาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

      

      

    

    

 


23 มีนาคม 2564