โครงการส่งเสริมประเพณีออกพรรษา

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ วัดผาแดงหลวง ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม จัดอบรมโครงการส่งเสริมประเพณีออกพรรษา
เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของประเพณีออกพรรษา และมีส่วนร่วมสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีออกพรรษาไว้ให้สืบไป
ณ วัดผาแดงหลวง ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

      

         


13 ตุลาคม 2562