โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่ว่นตำบลแจ้ห่ม

จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็ก เยาวชนรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจ ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด และมีทักษะในการหลีกเลี่ยง

และปฏิเสธการใช้ยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

      

      


29 กุมภาพันธ์ 2563