โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 22-24 เมษายน 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อให้สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.แจ้ห่ม

   

   

 


24 เมษายน 2563