โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ณ พื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่สาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 4 และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่สาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างความสามัคคี

และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      

      


21 มิถุนายน 2563