โครงการดูแลช่องปากและสุขภาพเด็กปฐมวัย

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แจ้ห่ม จัดอบรมโครงการดูแลช่องปากและสุขภาพเด็กปฐมวัย

เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลและป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคมือเท้าปาก และ

มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโภชนาการ การดูแลสุขภาพในช่องปากของเด็กปฐมวัย

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

   

   

   

   

   


9 กรกฎาคม 2563