โครงการพัฒนาขีดความสามารถพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแล และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แจ้ห่ม

จัดอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแล และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการ พฤติกรรมเด็ก และเพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกาย

มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

   

   

 


10 ตุลาคม 2563