โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ วัดกู่คำน้อย ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

จัดอบรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม

มีจิตสำนึก เสริมสร้างและสืบสานคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม และนำหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม

ณ วัดกู่คำน้อย ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

    

   

   

      


15 สิงหาคม 2563