โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

จัดอบรมโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้คงอยู่ตลอดไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

    

     

   


22 สิงหาคม 2563