ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามแต่ละตัวชี้วัด

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อหาข้อมูลประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ตลอดจนกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

   

   


4 มีนาคม 2564